Taisyklės ir sąlygos

Prekių pirkimo – pardavimo http://shop.itpaslaugos.com internėje parduotuvėje taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje http://shop.itpaslaugos.com taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi http://shop.itpaslaugos.com  internetine parduotuve (toliau „Internetinė parduotuvė“) sąlygas ir tvarką ir yra taikomos Pirkėjui užsakant ir perkant Internetinėje parduotuvėje pardavėjo Mindaugo Bučelio individuali veikla Nr. 311670 (toliau „Pardavėjas“) siūlomas prekes.

1.2. Pirkti internetinėje parduotuvėje turi teisę:

– veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

– juridiniai asmenys.

Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje.

1.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti, taisyti ar pildyti Taisykles. Pirkėjui perkant Internetinėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

1.4. Pardavėjas nėra atsakingas už tai, kad Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta. Pardavėjas dėl to neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas.

1.5. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

  1. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Internetinėje parduotuvėje prekių užsakymą, atlieka apmokėjimą Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais ir gauna Pardavėjo patvirtinimą elektroniniu paštu, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas, o apmokėjimas gautas. Pirkėjo pateiktas prekių užsakymas kartu su  šiomis Taisyklėmis tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas.

2.2. Pirkėjas gali pateikti prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, jeigu jis yra susipažinęs su Taisyklėmis ir su jomis sutinka. Kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis, jis privalo neužsakyti prekių Internetinėje parduotuvėje. Pirkėjui užsakant prekes Internetinėje parduotuvėje yra laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

  1. Registracija

3.1. Naudotis Internetine parduotuve galima joje ir  neužsiregistravus. Pirkėjas užsiregistruoja Internetinėje parduotuvėje užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje Pirkėjas privalo pateikti būtinus asmens duomenis, kurie reikalingi  prekių pristatymui, kontaktams ir kt. Pirkėjas turi galimybę bet kada duomenis pakeisti, papildyti ar panaikinti registraciją

3.2. Pirkėjas atsako už registracijos anketoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas įsipareigoja atnaujinti registracijos anketoje pateiktus duomenis, jeigu jie pasikeičia. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už Pirkėjui ar tretiesiems asmenims atsiradusią žalą, jeigu Pirkėjas registracijos anketoje pateikė neteisingus, neišsamius duomenis ar jiems pasikeitus jų nepakeitė. Pardavėjas dėl to jokiu atveju neprisiima atsakomybės už atsiradusią žalą.

3.3. Pirkėjui užsiregistravus Internetinėje parduotuvėje suteikiami individualūs prisijungimo duomenys – Pirkėjo vardas ir slaptažodis. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų indiviualių prisijungimo duomenų išsaugojimą, jų neatskleidimą jokiems tretiesiems asmenims, taip pat už bet kokių veiksmų atlikimą Internetinėje parduotuvėje. Pirkėjui praradus individualius prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti Pardavėją apie asmens duomenų praradimą.

  1. Asmens duomenų tvarkymas

4.1. Užsiregistravus Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, naudoti, sisteminti, ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikia naudodamasis Internetine parduotuve. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ar pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus, todėl nepateikus asmens duomenų ar nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalima sudaryti ir vykdyti sutarties.

4.2. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis „Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo“ nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Pirkėjo sutikimą.

4.3. Pardavėjas užtikrina, kad Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant Internetinės parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius, arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais, kai tai padaryti yra privaloma.

  1. Prekių kainos, atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

5.1. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Internetinėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Pardavėjas turi teisę nustatyti minimalų užsakymo dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

5.2. Pirkėjas už užsakytas prekes turi sumokėti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento. Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

5.3. Pirkėjui nesumokėjus už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo momento, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą.

  1. Prekių pristatymas

6.1. Internetinės parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliota siuntų tarnyba (kurjeris).

6.2. Pirkėjas už prekių pristatymo paslaugą moka mokestį, nurodytą Internetinės parduotuvės puslapyje, kuris galioja prekių užsakymo pateikimo momentu.

6.3.  Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes išmokami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.

6.4. Užsakytas prekes Pardavėjas pristato Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu užsakytas prekes atsiimti pats Pirkėjas negalės, užsakyme jis turi nurodyti asmens atsiimsiančio prekes (gavėjo) vardą ir pavardę.

6.5. Pirkėjas sutinka, kad išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

6.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu kurjeriu patikrinti siuntos būklę ir pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo tai pažymėti  Pardavėjui skirtame siuntos perdavimo-priėmimo dokumento egzemplioriuje, priešingu atveju, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių kiekis arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

  1. Nekokybiškų prekių pakeitimas ir grąžinimas

7.1.  Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.2. Grąžinant ar keičiant Internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.

7.3. Už grąžintas prekes sumokėti pinigai išmokami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.

  1. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

8.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

8.3. Kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.4. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip susisiekia su Pirkėju Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

8.5. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.